511 سال قبل از میلاد «داریوش» از خلیج فارس سخن گفته است