حزب الله خودروی حاوی 500 کیلو مواد منفجره را از بین برد