سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی مشهد هزینه شد