اخراج آندرانیک تیموریان به دلیل دریافت کارت زرد دوم بوده است