استان قزوین در سالروز مبعث رسول مهربانی شادمان است