پانادیچ : جنگندگی بازیکنان عامل پیروزی در دربی بود