ادامه تظاهرات بحرینی‌ها در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان