سخنرانی یک فیزیکدان در کنگره جراحان درباره آفرینش جهان/جهان ۱۳.۶ میلیارد سال پیش به وجود آمد