هرگونه اظهارنظر راجع به رضایت یا عدم رضایت رهبری از نمایشگاه کتاب کاری انحرافی و خطاست