سهم ایران از تولید آبزیان جهان/ سهم 6.5 درصدی آبزیان در سبد پروتئین مصرفی ایرانی‌ها