اوباما: این ایران است که باید اعتماد ما را جلب کند/ برگزاری مانورهای مشترک با شورای همکاری خلیج فارس