هر توافقی درباره بازرسی از اماکن نظامی و دفاعی باطل است