روحانی: کشورهای مسلمان به اردوگاه پیامبر(ص) پناه ببرند نه کمپ دیوید