نماینده مجلس: ارایه خدمات به مرزنشینان از رویکردهای مهم دولت است