پسر تونی می خواست به نیمکت خبر تساوی بازی سپاهان را بگوید!