مدیر روابط عمومی تراکتورسازی: گفتم شایعه نتیجه سپاهان را به نیمکت نده اما...