خوروش: خدا با ما بود و بیش از اندازه از این قهرمان لذت بردیم