ارزیابی کیفی خودروها بر اساس شاخص‌های جدید از خرداد