اِستِفِن اَمِل: کار کمان‌دار به پایان رسید، در فصل سوم برای آخرین بار لباس وی را بر تن کردم