القاعده برای حضور در معرکه سوریه چه منطقه‌ای را طلب کرد؟