شهرستان های غربی کرمانشاه در سالروز مبعث رسول اکرم غرق در نور و شادی است