رقابت های دو صحرانوردی ورزشکاران پنج شهرستان در زابل برگزار شد