ایجاد بستر تعامل، تفاهم و همراهی بین مردم و خدمتگزاران ویژگی روابط عمومی کارآمد است