فیلم/ رهبر انقلاب: هشیارانه باید با جاهلیت مدرن مقابله کرد