تلاش برای تغییر جهان به جای تفسیر آن/ جای خالی را تماشاگر پر کند