روسای قوای سه‌گانه با یکدیگر دیدار ودرخصوص مسائل منطقه وکشور گفتگوکردند