نوروزی: در ارسال پاس گل «هادی رفت‌وبرگشت» شدم / بعد از گل ما حق‌وردی به نفع استقلال سوت زد