حضور پزشکان خیر، بارقه امیدی در دل مردم مستضعف مراوه تپه