عضوالقاعده خطاب به مجری ام بی سی:اگر می‌توانستم تو را هم می‌کشتم