عناوین روزنامه اسپورت اسپانیا 26 اردیبهشت | عهد و پیمان برای سه گانه