پیکارهای انتخابی تیم ملی کاتا با قهرمانی تهران به پایان رسید