استکبار و در رأس آن امریکا عامل اصلی شکل گیری «جاهلیت مدرن» است