جشنواره برداشت گل محمدی در خراسان رضوی / عکس: محسن رحیمی عنبران