برآورد اولیه از خسارت وارده به ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز