شرکت پخش فراورده های نفتی اهواز در زمینه اقامه نماز مورد تقدیر قرار گرفت