۲۰ استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند