مسابقات کشتی پهلوانی جوانان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد