جریمه‌های سنگین باعث واهمه صنعت بانکی دنیا از همکاری با ایران می‌شود