بیانی:طرف 650 میلیون گرفته و به قلعه نویی می گوید اسهال دارم نمی توانم بازی کنم/امیر گفت همه تان را به خ