توصیه‌های هدایتگرانه پیامبر راه پی بردن انسان به رمز و راز خلقت است