شناسایی یک میلیون مکان و سایت تاریخی و باستانی در کشور