سفر مقامات پاکستان به کابل تاثیری در بهبود امنیت افغانستان ندارد