قطر طی ۸ ماه ۷۲۰ میلیون دلار برای متشنج کردن مصر هزینه کرده است