استان فارس؛ رقابت جریان بهار و نمایندگان فعلی مجلس