شاید بعد از شهادتم خیلی‌ها بگویند به خاطر پول رفت!