اردوی آمادگی و انتخابی تیم‌ملی بدمینتون پسران در زنجان برگزار شد