این دانشجو به جرم پسر بودن از دانشگاه فرح اخراج شد