صدها مسلمان میانماری گرسنه و تشنه سرگردان در دریا؛ دولت‌ها از پذیرش مهاجرین سر باز می‌زنند