سردار جوانی: عبارت «بازرسی مدیریت‌شده از مراکز نظامی» ابهام دارد