وزیر بهداشت بینایی چشم هفت مراوه تپه ای را به آنان بازگرداند